Polityka prywatności CyberRescue

 1. OGÓLNE INFORMACJE

  1. Niniejsza „Polityka Prywatności CyberRescue” zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi CyberRescue, której szczegóły określa „Regulamin świadczenia usługi CyberRescue” („Usługa CyberRescue”).
  2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi CyberRescue („Klienci”) jest spółka pod firmą CyberRescue Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-186 Warszawa, ul. Modlińska 129/U10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000767083, NIP 5242880817, REGON 5242880817 („CyberRescue”).
  3. CyberRescue przywiązuje do ochrony prywatności swoich Klientów dużą wagę i przetwarza informacje ich dotyczące, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Dane osobowe Klientów – oznaczone we wniosku o zawarcie umowy o świadczenie Usługi CyberRescue („Wniosek”) jako obligatoryjne (obejmujące: imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres e-mail, nr telefonu klienta) – przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z Usługi CyberRescue, w tym w szczególności w celu: kontaktowania się – w celu świadczenia Usługi CyberRescue, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby preferowanych przez Klienta kanałów kontaktu, tj.: e-mail, SMS, telefon, komunikator.
  2. W związku z korzystaniem z Usługi CyberRescue, CyberRescue może wymagać podania przez Klienta dodatkowych danych, w zakresie każdorazowo wskazanym przez CyberRescue.
  3. W sytuacji udzielenia przez Klienta zgody, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w jednym lub kilku poniższych celach:
   1. w celach marketingu produktów i usług CyberRescue oraz współpracujących podmiotów trzecich;
   2. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez CyberRescue lub współpracujące podmioty trzecie;
   3. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez CyberRescue lub współpracujące podmioty trzecie.
 3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Podanie danych osobowych Klienta oznaczonych we Wniosku jako obligatoryjne stanowi warunek korzystania z Usługi CyberRescue. Brak podania tych danych uniemożliwia korzystanie z Usługi CyberRescue. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem.
  2. Podanie danych osobowych Klienta oznaczonych we Wniosku jako obligatoryjne oraz danych nieoznaczonych w ten sposób, w celach wskazanych w pkt 2.3 odbywa się na podstawie zgody Klienta. Podanie danych osobowych w tych celach jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych w tych celach, jak również brak udzielenia zgody, w celach wskazanych w pkt 2.3 powyżej, nie jest warunkiem korzystania z Usługi CyberRescue.
  3. Klient ma prawo do cofnięcia wszystkich lub poszczególnych zgód, jakie udzielił, w dowolnym momencie, kontaktując się z CyberRescue w sposób wskazany w pkt 4.7. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody (zgód) przed jej (ich) cofnięciem.
 4. PRAWA KLIENTÓW ORAZ KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

  1. Dane osobowe Klienta – w celach, o których mowa w pkt 2.1 – są przechowywane i przetwarzane przez CyberRescue przez okres korzystania z Usługi CyberRescue, a po tym okresie przez dodatkowy czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Usługi CyberRescue.
  2. Dane osobowe Klienta – w celach, o których mowa w pkt 2.3 – są przechowywane i przetwarzane przez CyberRescue przez okres ważności udzielonej (udzielonych) przez Klienta zgody (zgód), tj. do momentu jej (ich) cofnięcia. 
  3. Każdy osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez CyberRescue ma prawo do żądania od CyberRescue:
   1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących – co obejmuje w szczególności prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez CyberRescue;
   2. sprostowania danych osobowych jej dotyczących w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub nieaktualne;
   3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących – w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
  4. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez CyberRescue ma również prawo do:
   1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących – w przypadkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
   2. prawo do przenoszenia danych, które obejmuje – o ile jest to technicznie możliwe – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Klienta, które Klient dostarczył CyberRescue, jak również prawo przesłania tych danych osobowych innemu niż CyberRescue administratorowi danych bez przeszkód ze strony CyberRescue. 
  5. Realizacja przysługujących Klientowi praw nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. W przypadku usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych warunkujących korzystanie z Usługi CyberRescue Klient może utracić możliwość korzystania z niej.
  6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez CyberRescue ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych w sytuacji, gdy sądzi ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
  7. Aby skorzystać z uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt zgodnie z następującymi danymi kontaktowymi:
   CyberRescue Sp. z o.o.,
   ul. Modlińska 129/U10
   03-186 Warszawa
   Numer telefonu: 600 112 112
   Adres e-mail: help@cyberrescue.info
 5. POLITYKA COOKIES

  1. Serwisy internetowe CyberRescue mogą używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Stosowane w serwisach CyberRescue pliki cookies wykorzystywane są w poniższych celach – Serwis https://cyberrescue.info:
   1. uwzględniania preferencji użytkownika dotyczących wyświetlania oraz działania serwisu;
   2. zwiększenia bezpieczeństwa serwisu i ochrony antyspamowej;
   3. gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotyczących odwiedzin w serwisie poprzez aplikację Matomo, co umożliwia lepsze dostosowanie funkcjonalności serwisu do potrzeb użytkownika.
  3. W serwisach CyberRescue wykorzystywane są pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.
  4. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu internetowego CyberRescue. 
  5. CyberRescue nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji w związku z korzystaniem z serwisów internetowych CyberRescue, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.